Số 79A đường 47, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCMHotline: 0949 987 890

BẢNG GIÁ ĐẤT

Đăng ngày: 11/03/2019

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 7

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, sử dụng làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG  GIÁ 
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 BẾ VĂN CẤM TRỌN ĐƯỜNG        8,400
2 BẾN NGHÉ TRỌN ĐƯỜNG        4,700
3 BÙI VĂN BA TRỌN ĐƯỜNG        7,400
4 CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ NGÂN HÀNG          8,800
5 CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ TÂN QUY ĐÔNG          8,800
6 CHUYÊN DÙNG 9 TRỌN ĐƯỜNG        3,000
7 ĐÀO TRÍ NGUYỄN VĂN QUỲ GÒ Ô MÔI      3,600
GÒ Ô MÔI HOÀNG QUỐC VIỆT      3,600
HOÀNG QUỐC VIỆT TRƯỜNG HÀNG GIANG      3,600
8 ĐƯỜNG SỐ 5 (HẺM BỜ TUA 2) TRỌN ĐƯỜNG        5,500
9 ĐƯỜNG SỐ 10          6,400
10 ĐƯỜNG 17 ĐƯỜNG SỐ 10 MAI VĂN VĨNH      8,800
ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 10      8,800
11 ĐƯỜNG 17 (PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY) TÂN MỸ LÂM VĂN BỀN      8,200
12 ĐƯỜNG 15B (PHƯỜNG PHÚ MỸ) PHẠM HỮU LẦU SÔNG PHÚ XUÂN      6,400
13 ĐƯỜNG 60, 62 LÂM VĂN BỀN (PHƯỜNG TÂN KIỂNG) LÂM VĂN BỀN CUỐI TRƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ      6,000
14 ĐƯỜNG 67          7,800
15 ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 CẦU TÂN THUẬN 2 NGUYỄN VĂN LINH      8,300
16 ĐƯỜNG NHÁNH CẦU TÂN THUẬN 2 TRẦN XUÂN SOẠN ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2      7,500
17 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN AN HUY          7,400
18 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNG                –
ĐƯỜNG >= 16M          8,800
ĐƯỜNG < 16M          7,400
19 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VEN SÔNG                –
ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH        11,100
ĐƯỜNG LỘ GIỚI >= 16M          7,900
ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M          5,200
20 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN PHONG                –
ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ        11,000
ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ          8,800
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI <= 12M          7,400
21 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG                –
ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT NỐI DÀI          7,500
ĐƯỜNG >= 16M          6,100
ĐƯỜNG < 16M          5,100
22 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CTY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN (PHƯỜNG PHÚ MỸ)                –
ĐƯỜNG LỘ GIỚI >= 16M          4,300
ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M          3,400
23 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN          7,300
24 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ          3,600
25 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CƯ XÁ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG          3,600
26 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CẢNG BẾN NGHÉ          8,000
27 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG          8,000
28 ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI NGUYỄN HỮU THỌ NGUYỄN HỮU THỌ LÊ VĂN LƯƠNG    13,200
29 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY VẠN PHÁT HƯNG ĐẦU TƯ) TRỌN ĐƯỜNG        6,600
30 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY TTNT ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) TRỌN ĐƯỜNG        6,600
31 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY TTNT ĐẦU TƯ (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)          5,200
32 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ (CỦA CTY VẠN PHÁT HƯNG ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)          5,200
33 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ)        10,200
34 ĐƯỜNG NHÁNH NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ)          5,300
35 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ (CỦA CÔNG TY NAM LONG ĐẦU TƯ)          6,100
36 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ (CỦA CÔNG TY NAM LONG ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)          3,800
37 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ TÂN MỸ        11,000
38 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN MỸ          8,800
39 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1        11,000
40 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 < 16M          7,400
41 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 >= 16M          8,800
42 ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ NGUYỄN VĂN QUỲ KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ      6,600
43 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN HƯNG                –
  _ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG        8,200
  _ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG        7,300
44 PHÚ THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) ĐÀO TRÍ HUỲNH TẤN PHÁT      7,400
HUỲNH TẤN PHÁT TÂN PHÚ      8,800
45 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN THÀNH LẬP (PHƯỜNG PHÚ MỸ)                –
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG        6,100
_ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG        5,200
46 ĐƯỜNG VÀO CHỢ GÒ Ô MÔI TRỌN ĐƯỜNG        7,400
47 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ LÊ HOÀI ANH (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) TRỌN ĐƯỜNG        6,600
48 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TẤN TRƯỜNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)                –
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG        7,400
_ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG        6,600
49 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ ĐÀO CHIẾN THẮNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)                –
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG        6,200
_ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG        5,900
50 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ PHÚ MỸ (PHƯỜNG PHÚ MỸ)                –
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG        3,500
_ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG        2,600
51 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ NAM LONG (PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG)                –
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG      11,000
_ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG        8,800
52 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VÕ VĂN THƠM (PHƯỜNG TÂN PHÚ) TRỌN ĐƯỜNG        8,400
53 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM TRỌN ĐƯỜNG        8,400
54 ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ CÔNG TY SAVIMEX (PHÚ THUẬN)                –
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH          7,400
_ĐƯỜNG NHÁNH          6,600
55 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)                –
ĐƯỜNG SỐ 1          8,400
NGUYỄN THỊ THẬP NỐI DÀI          9,900
ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI >=16M          6,200
ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M          5,500
56 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM (PHƯỜNG TÂN PHÚ)                –
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG        4,400
_ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG        3,700
57 GÒ Ô MÔI TRỌN ĐƯỜNG        5,600
58 HOÀNG QUỐC VIỆT TRỌN ĐƯỜNG        7,600
59 HUỲNH TẤN PHÁT CẦU TÂN THUẬN NGUYỄN THỊ THẬP    11,100
NGUYỄN THỊ THẬP CẦU PHÚ XUÂN    10,200
60 LÂM VĂN BỀN TRỌN ĐƯỜNG        8,800
61 LÊ VĂN LƯƠNG TRẦN XUÂN SOẠN CẦU RẠCH BÀNG    11,900
CẦU RẠCH BÀNG CẦU RẠCH ĐĨA    10,100
62 LƯU TRỌNG LƯ HUỲNH TẤN PHÁT KHO 18      7,800
63 LÝ PHỤC MAN TRỌN ĐƯỜNG        9,900
64 MAI VĂN VĨNH TRỌN ĐƯỜNG      10,700
65 NGUYỄN HỮU THỌ CẦU KÊNH TẺ BỜ SÔNG RẠCH ĐĨA    12,600
66 NGUYỄN THỊ THẬP TRỌN ĐƯỜNG      16,300
67 NGUYỄN VĂN LINH HUỲNH TẤN PHÁT RẠCH THẦY TIÊU    15,400
RẠCH THẦY TIÊU LÊ VĂN LƯƠNG    23,500
LÊ VĂN LƯƠNG RẠCH ÔNG LỚN    13,000
68 NGUYỄN VĂN QUỲ TRỌN ĐƯỜNG        9,700
69 PHẠM HỮU LẦU TRỌN ĐƯỜNG        4,800
70 PHAN HUY THỰC TRỌN ĐƯỜNG        8,800
71 TÂN MỸ TRỌN ĐƯỜNG        8,000
72 TÂN THUẬN TÂY TRỌN ĐƯỜNG        8,800
73 TRẦN TRỌNG CUNG TRỌN ĐƯỜNG      10,200
74 TRẦN VĂN KHÁNH TRỌN ĐƯỜNG        6,400
75 TRẦN XUÂN SOẠN TRỌN ĐƯỜNG      12,300
  CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU ĐÔ THỊ NAM THANH PHỐ                –
76 BERTRAND RUSSELL (CR.2102+C22102) TRỌN ĐƯỜNG      18,900
77 BÙI BẰNG ĐOÀN (BẮC PARK WAY) TRỌN ĐƯỜNG      17,200
78 CAO TRIỀU PHÁT (R.2102) TRỌN ĐƯỜNG      19,200
79 ĐẶNG ĐẠI ĐỘ (R.2105) TRỌN ĐƯỜNG      18,700
80 ĐẶNG ĐỨC THUẬT (H.2103) TRỌN ĐƯỜNG      15,300
81 ĐÔ ĐỐC TUYẾT (CN.2106) TRỌN ĐƯỜNG      15,000
82 ĐƯỜNG 10 TRỌN ĐƯỜNG      14,200
83 ĐƯỜNG 15 TRỌN ĐƯỜNG      11,000
84 ĐƯỜNG 16 TRỌN ĐƯỜNG      14,200
85 ĐƯỜNG 17 TRỌN ĐƯỜNG      14,200
86 ĐƯỜNG 18 TRỌN ĐƯỜNG      11,800
87 ĐƯỜNG 19 TRỌN ĐƯỜNG      13,300
88 ĐƯỜNG 2 TRỌN ĐƯỜNG      14,300
89 ĐƯỜNG 20 TRỌN ĐƯỜNG      15,300
90 ĐƯỜNG 21 TRỌN ĐƯỜNG      11,600
91 ĐƯỜNG 22 TRỌN ĐƯỜNG      14,100
92 ĐƯỜNG 23 TRỌN ĐƯỜNG      15,800
93 ĐƯỜNG 6 TRỌN ĐƯỜNG      16,600
94 ĐƯỜNG B HOÀNG VĂN THÁI TRẦN VĂN TRÀ    12,900
ĐƯỜNG 15 ĐƯỜNG 16    10,200
95 ĐƯỜNG C HOÀNG VĂN THÁI RẠCH CẢ CẤM    16,100
RẠCH CẢ CẤM ĐƯỜNG 23    12,500
96 ĐƯỜNG D HOÀNG VĂN THÁI TRẦN VĂN TRÀ    12,500
ĐƯỜNG 15 ĐƯỜNG 16    10,400
97 ĐƯỜNG G TRỌN ĐƯỜNG      15,800
98 ĐƯỜNG N TRẦN VĂN TRÀ TÔN DẬT TIÊN    13,300
NGUYỄN VĂN LINH NGUYỄN ĐỔNG CHI    17,600
99 ĐƯỜNG O TRỌN ĐƯỜNG      13,900
100 ĐƯỜNG P NGUYỄN VĂN LINH HÀ HUY TẬP    15,700
ĐƯỜNG 10 TRẦN VĂN TRÀ    17,000
101 ĐƯỜNG U TRỌN ĐƯỜNG      16,900
102 HÀ HUY TẬP (H.2102) TRỌN ĐƯỜNG      11,700
103 HOÀNG VĂN THÁI (CR.2101+C.2101) TRỌN ĐƯỜNG      16,300
104 HƯNG LONG TRỌN ĐƯỜNG      14,300
105 LÊ VĂN THÊM (R.2103) TRỌN ĐƯỜNG      16,300
106 LUTHER KING (CR.2106) TRỌN ĐƯỜNG      19,800
107 LÝ LONG TƯỜNG (H.2105) TRỌN ĐƯỜNG      18,200
108 MORISON (CR.2103+C.2103) TRỌN ĐƯỜNG      18,600
109 NGUYỄN BÍNH (H.2109) TRỌN ĐƯỜNG      18,600
110 NGUYỄN CAO (R.2106) TRỌN ĐƯỜNG      19,400
111 NGUYỄN ĐỨC CẢNH (NAM PARK WAY) TRỌN ĐƯỜNG      18,800
112 NGUYỄN ĐỖNG CHI RẠCH KÍCH PHAN VĂN NGHỊ    18,400
PHAN VĂN NGHỊ ĐƯỜNG N (BẮC)    19,000
ĐƯỜNG N (BẮC) NGUYỄN LƯƠNG BẰNG    17,700
113 NGUYỄN KHẮC VIỆN (C.2105) TRỌN ĐƯỜNG      19,200
114 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (BROAD WAY) TRỌN ĐƯỜNG      20,700
115 NGUYỄN PHAN CHÁNH (H.2106) TRỌN ĐƯỜNG      20,100
116 PHẠM THÁI BƯỜNG (H.2101) TRỌN ĐƯỜNG      21,900
117 PHẠM THIỀU (CR.2104+C.2104) TRỌN ĐƯỜNG      13,800
118 PHẠM VĂN NGHỊ (H.2108) TRỌN ĐƯỜNG      17,100
119 PHAN KHIÊM ÍCH (R.2101) TRỌN ĐƯỜNG      19,800
120 PHAN VĂN CHƯƠNG (R.2107) TRỌN ĐƯỜNG      19,800
121 PHỐ TIỂU BẮC TRỌN ĐƯỜNG      20,200
122 PHỐ TIỂU ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG      15,800
123 PHỐ TIỂU NAM TRỌN ĐƯỜNG      15,800
124 RAYMONDIENNE (C.2104) TRỌN ĐƯỜNG      22,000
125 TÂN PHÚ (C.2109) NGUYỄN VĂN LINH CẦU CẢ CẤM 1    24,200
CẦU CẢ CẤM 1 ĐƯỜNG 23    21,400
126 TÂN TRÀO (MARKET STREET) TRỌN ĐƯỜNG      17,800
127 TÔN DẬT TIÊN (CR.2105) NGUYỄN VĂN LINH TRẦN VĂN TRÀ    22,000
128 TRẦN VĂN TRÀ (C.2401+C.2404 ROI RIVER DRIVE) TÂN PHÚ PHAN VĂN CHƯƠNG    17,800
ĐÔ ĐỐC TUYẾT TÔN DẬT TIÊN    16,900
129 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHÚ MỸ HƯNG TRỌN ĐƯỜNG    10,200
GỌI ĐIỆN SMS CHỈ ĐƯỜNG